برنامه هفتگی ما

 

:دوشنبه  
مکالمه و گفتگو مبتدی 10:00-12:15
مکالمه و گفتگو مبتدی 10:00-12:15
آموزش علوم پایه  10:00-13:15
 کلاس کامپیوتر  10:00-13:45
کتاب و کتابخوانی  13:15-14:15
:سه شنبه  
آموزش الفبای آلمانی 10:00-13:15
مکالمه و گفتگو پیشرفته 10:00-11:30/12:00-13:00
  آموزش علوم پایه  10:00-13:15
مشاوره روانشناسی با وقت قبلی  
نشست زنان و مطالب علمی،اجتماعی  13:00-16:00
:چهارشنبه  
آموزش الفبای آلمانی پیشرفته  10:00-13:15
 مکالمه آلمانی مبتدی 10:00-13:15
کتاب و کتابخوانی 13:15-14:15
 نشست زنان و کارهای هنری 12:30-14:30
مشاورهمراه وسیار  
:پنج شنبه  
آموزش زبان آلمانی مبتدی 10:00-13:15
آموزش زبان آلمانی مبتدی 10:00-13:15
آموزش زبان آلمانی پیشرفته 10:00-13:15
مشاوره اجتماعی 09:30-13:30
:جمعه  
مشاورهمراه وسیار  
   

مشاوره روانی فقط با هماهنگی و وقت قبلی

مشاوره سیّار  با وقت قبلی

مشاوره اجتماعی با وقت قبلی