• مشاوره روانشناسی
• دیدار از مهاجرین در محل اقامت آنان (مشاوره سیّار)
• مشاوره اجتماعی
• همراهی به ادارات مختلف