انجمن افق زنان انجمنی است غیرانتفاعی، که توسط پناهندگان سیاسی ایرانی تشکیل شده است که در هامبورگ زندگی می کنند. آنها مدت چهار دهه است، که با حمایت آلمانی ها در هامبورگ، فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای پناهندگان و مهاجرانی انجام می دهند، که به دلایل مختلف سرزمین خود را ترک کرده و در جستجوی پناهندگی و حمایت درهامبورگ هستند.