پشتیبانان

پروژه افق زنان توسط اداره پناهندگان و مهاجرین و صندوق ادغام و همچنین اداره کار، تامین اجتماعی، خانواده و ادغام مهاجرین هامبورگ و صندوق پناهندگان اتحادیه اروپا تامین مالی می شود.
ما سال ها در هامبورگ فعالیت و همکاری خوب با دیگر سازمان ها داریم.